ÜYELİK İÇİN İSTENEN BELGELER (ŞİRKET)


Üye Kayıt İşlemi

5174 sayılı Kanunun 32. maddesi gereğince Borsa Kotasyonuna dahil maddelerin asgari miktarları üzerinde alım veya satım işlemi yapan gerçek ve tüzel kişiler bulunduğu yerin Borsası’na kaydolmak zorundadır. Buna uymayan firmaların kayıtları Borsaca re`sen yapılır ve kendilerine bildirilir.

Borsalara talep üzerine veya resen üye kaydı yapılabilmesi için kayıt olmak isteyenlerin Ticaret siciline veyahut Esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olması ve bu kayıtlarda iştigal konuları arasında borsaya tabi maddelerin alım veya satımın yer alması şarttır.

Üyelik Başvurularının Alınması:

Söke Ticaret Borsası'na üyelik başvuru sırasından aşağıdaki belgeler istenir:

Tüzel kişiler için;

  • Tescil ilanının yayınlandığı Ticaret sicil gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da ticaret sicili tastiknamesi.
  • Vergi levhası
  • Şirket yetkililerinin ikametgâh ilmühaberi veya tezkeresi
  • Şirket yetkililerinin Onaylı ve fotoğraflı Nüfus cüzdan Örneği
  • Şirket yetkililerinin yeni çekilmiş 3 adet fotoğraf
  • Tüzel kişiler için Borsa Kayıt Beyannamesi  
  • Tescil ilanında yayınlanmamışsa noter tasdikli ana sözleşme örneği
  • Mevzuatla istenen veya Birlik ya da borsalarca gerekli görülebilecek diğer belgeler.

Üyelik Başvurusunun Değerlendirilmesi:

Başvuru evraklarında herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmeyen üyelikler Genel Sekreter tarafından Yönetim Kurulu’na sunulur. Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda üyeliği uygun görüldüğü takdirde kapasitesi ve sermayesi göz önüne bulundurularak derecesi, Söke Ticaret Borsasına ödeyeceği kayıt ücreti ve aidatı belirlenir.

Borsaya kaydı yapılan gerçek ve tüzel kişiye kaydının yapıldığı tebliğ olunur. Bu tebligatta, kayıt tarihi, derecesi ve kayıt ücreti ve yıllık aidat açıkça belirtilir.

 

Dosya İndir : Tüzel Kişi Kayıt Beyannamesi